OGÓLNE WARUNKI
DOSTAWY TOWARÓW I/LUB ŚWIADCZENIA USŁUG

 

Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy Towarów i/lub Świadczenia Usług (dalej „Ogólne Warunki”) wraz z Zamówieniem i ze wszystkimi załącznikami, stanowią jednolitą Umowę pomiędzy Stronami.

Ogólne Warunki są podzielone na jednostki redakcyjne, ustępy i punkty przy czym podział ten ma charakter porządkujący i nie wpływa na interpretację tych Ogólnych Warunków.

 


 1. Definicje

 

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 

 1. Zawarcie Umowy

 

 

 1. Wykonywanie Zamówień

 

 

 1. Płatność

 

 

 1. Gwarancja

 

 

 1. Kary umowne i odstąpienie od umowy

 

 

 1. Własność intelektualna

 

 

 1. Informacje poufne

 

 

 1. Usługi

 

 

 1. Ochrona danych osobowych

 

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 

 

Stan: 01.04.2022.